Male pulchritude :)

Male pulchritude :)

(Source: male-pulchritude, via obsidianfeather)